Privacybeleid Accnt.

Accnt BV verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw gegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Accnt BV, geregistreerd onder KvK- nummer 81221371

Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen binnen het Accnt low code platform. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via uw vaste contactpersoon.

1) Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verzamelen persoonsgegevens bij registratie in het platform (het aanmaken van een account), of wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, contact opneemt met de Servicedesk of op een andere manier met ons in contact treedt.

2) Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met u hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt aan onze Servicedesk. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze applicaties. Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat, IP-adres, Cookie ID alsmede gegevens over het gebruik van onze applicaties, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

3) Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om jouw aanvragen volgens overeenkomst uit te voeren en om een account aan te maken. We slaan gegevens op voor onze Servicedesk, bijvoorbeeld om vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van ons platform en applicaties krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de Servicedesk, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Ook kunnen persoonsgegevens (zoals accountgegevens en werkopdrachten) worden gebruikt om nieuwe producten te ontwikkelen en te testen. Persoonsgegevens worden in sommige gevallen ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten. Hiervoor kunt u zich apart aanmelden en te allen tijde weer uitschrijven.

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden voor commercieel gebruik.

4) Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (zoals uw contactgegevens) en sommige gegevens met uw toestemming (bijvoorbeeld online tracking methodes of het sturen van nieuwsbrieven).

5) Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van jouw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via uw vaste contactpersoon.

Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.

Rectificatie: Heeft u het idee dat wij over verkeerde gegevens van u beschikken, laat het ons dan weten. Dan passen wij het aan.

Vergetelheid: U kunt de gegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat Accnt. BV uw gegevens voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) nog wel nodig heeft.

Beperking: Indien u het idee heeft dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Indien het om marketingdoeleinden gaat, zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: U heeft het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten)dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Dit kunt u te allen tijde zelf doen. Indien u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, dan kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd e-mailadres.

Klacht indienen bij de AP: Als u denkt dat wij niet in overeenstemming handelen met de privacywetgeving, dan horen wij dat uiteraard graag. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om na 25 mei 2018 een klacht in te dienen bij de AP.

6) Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

7) Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij schakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Accnt BV. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden waarvoor de derden worden ingeschakeld. De betreffende dienstverlener ontvangt van ons alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners zijn verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen.

 8) Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Accnt gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Accnt gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Accnt aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passende beschermingsniveau door te geven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. 

9) Cookies

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die een internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser zo configureren dat deze cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Wanneer u cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.

 

Contactgegevens

Contactpersoon voor privacyzaken
Renzo Lunenberg
Contact opnemen via onze contactpagina